V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 515/2020 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb. zveřejňujeme informace o naší organizaci.

1. Název

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 600020886

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 6/15 a sídlí na adrese Praha 4, Ružinovská 2017. Zřizovací listina je ze dne 28.4.2011 a nabyla účinnosti 1. 6. 2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.40/37 ze dne 19. 6. 2014 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině
Zřizovatel: Hlavní město Praha

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4. Kontaktní spojení

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek

8 – 12 hodin

Ve dnech, kdy neprobíhá běžná výuka nebo mimo uvedenou dobu, po tel. dohodě

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 241 726 096
+420 241 710 781 (ředitel)

4.5 Adresa internetové stránky

www: ruzinovska.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
Ružinovská 2017/20
142 00  Praha 4 – Krč

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-mail: skola@ruzinovska.cz

4.8 Datová schránka

6d2ysnt

4.9 GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 731 609 403
email: gdpr@moore-czech.cz

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

ÚOOÚ – oznámení pověřence

5. Případné platby lze poukázat (účty pro platby)

70140359/0800 základní účet školy
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty  (CZ60446161)

6. IČ

60446161

7. DIČ

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy

Údaje o rozpočtu v aktuálním roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy

Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy

Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy

Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy

Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
– v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
– po předchozí domluvě s ředitelem školy

Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách.

 

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy www.ruzinovska.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu skola@ruzinovska.cz, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

  1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….………2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………3,00 Kč/A3

  1. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4

  1. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks

  1. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..……………………………dle skutečných nákladů

  1. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

  1. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

  1. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………………………………..150,00 Kč/hod.

  1. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
  2. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.