Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 v číslech – školní rok 2022/2023

158 – žáků má naše škola v současné době

3 – žáci plní u nás povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání

80 – žáků navštěvuje školní družinu

7 – oddělení má naše školní družina

1 – oddělení ranní družiny je otevřené od 6:45

1 – oddělení školní družiny je přizpůsobené žákům s PAS (porucha autistického spektra)

158 – všichni žáci mají speciální vzdělávací potřeby, ty jsou podmínkou k přijetí

20 – tříd má v aktuálním školním roce naše škola

25 – nových žáků, včetně prvňáků má od 1. 9. 2023 naše škola

3 – podle tolika vzdělávacích programů v současnosti vyučujeme

28 – učitelů se speciálně pedagogickou kvalifikací vzdělává ve škole naše žáky

24 – asistentek pedagogů pracuje v naší škole

7– vychovatelek školní družiny má na starost naše zájmové odpolední vzdělávání žáků

70 – žáků školy se vzdělává podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální

4 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ naše škola obdržela

9 – v tolika třídách vyučujeme žáky podle školních vzdělávacích programů základní školy speciální

5 – v naší škole je pět specializovaných tříd pro žáky s PAS se strukturovanou výukou

1 – v naší škole je i jedna třída pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením

25 – žákům poskytuje v naší škole individuální logopedickou péči naše paní logopedka

130 – žáků se stravuje ve školní jídelně Nový PORG, kam naše děti docházejí na obědy

2 – škola má tyto dvě součásti:

  1. Základní škola – IZO 101401489 – 180 žáků
škola
kód
název oboru / vzdělávacího programu
cílová kapacita oboru / programu
délka plnění školní docházky
 
79-01-C/01
Základní škola
110 žáků
 9 r. 0. měsíců
 
79-01-B/01
Základní škola speciální
  70 žáků
10 r. 0. měsíců

2. Školní družina – IZO 110350464 –    80 žáků

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

je příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha, ve které plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích potřeb mají školskými poradenskými zařízeními stanovena podpůrná opatření  3. –  5. stupně. Jde o děti s různým stupněm mentálního postižení, souběžnými postiženími více vadami, autismem. Řada žáků má navíc různé stupně závažnosti vad řeči a dorozumívání. Ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků), ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické žáky. Školní družina funguje ráno od 6:45 a odpoledne do 17:00 hodin. Škola se nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov, v klidném prostředí.

Žáky vyučujeme, v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, podle těchto školních vzdělávacích programů:

Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013

– zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

Řada žáků navíc pracuje i podle individuálních vzdělávacích plánů.

V naší škole nám jde zejména o to, aby si žáci osvojili komunikativní, sociální, personální a pracovní kompetence. K tomu jsou určeny naše veškeré každodenní činnosti, nejen vyučování, ale i další akce, které se vzděláváním souvisejí. Cílem je aby:

– v naší škole byli žáci vedeni tak, aby dosáhli horního limitu svých možností, vztahujících se k jejich potřebám i k potřebám společnosti,

– zohledňování individuálních zvláštností a možností dětí umožnilo všem žákům prožít při vyučování úspěch a získat tak pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání,

naše škola byla prostředím, ve kterém děti zažijí pozitivní emoce a štěstí,

– výuka v naší škole žáky nestresovala, nebyla založena na strašení a obavách,

individualizace vzdělávání byla každodenní realitou v naší práci,

– výuka směřovala žáky k připravenosti na změny, aby se učili umět se vyrovnat a zvládat změny,

učitelé využívali při výuce tradiční i moderní výukové metody, včetně výuky postavené na činnostním učení a řešení problémových situací,

učitelé měli při výuce k dispozici maximum učebních a kompenzačních pomůcek, aby využívali možností moderních AV technologií,

– projekt Ekoškola vedl žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě, aby rozvíjel jejich ekologické myšlení,

– všichni žáci školy byli zapojeni do činností budujících soudržnost, spolupráci a kamarádství,

– se všichni zaměstnanci školy příkladně zabývali problematikou prevence rizikových jevů a zjištěné negativní jevy byly bezodkladně a vhodným způsobem řešeny,

– pedagogové, jejich týmová práce a další vzdělávání měli podporu vedení školy,

– škola úzce spolupracovala s rodiči, budovala s nimi partnerský vztah založený na důvěře,

Péče o žáky školy:

– spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (SPC, PPP, nemocniční školy, psychologové, lékaři), pomáháme rodičům nasměrovat a zajistit odborná vyšetření,

– spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence, ve škole dlouhodobě působí kolektiv zkušených asistentek pedagoga,

– klademe důraz na individualizaci výuky  – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání PC učebny, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. individuální logopedické péče,

– výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění,

– chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě, jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání,

– prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů, v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností,

– pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce

 

Žáky přijímáme v některých případech i v průběhu celého roku, záleží ale na volné kapacitě v té které třídě.

 

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy

ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017

skola@ruzinovska.cz

241 710 781

771 120 214