Naše škola v číslech – školní rok 2017/2018

 

149 – žáků má naše škola v současné době

4 – žáci plní u nás povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání

2 – žák školy se vzdělává režimu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

70 – žáků navštěvuje školní družinu

6 – tolik oddělení má naše školní družina

 1 – máme také jedno oddělení ranní družiny

149 – všichni žáci mají diagnostikovanou nějakou formu zdravotního postižení

20 – ve škole pracuje i 20 asistentek pedagogů

59 – žáků se vzdělává podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální

100 – žáků školy pracuje navíc podle individuálních vzdělávacích plánů

3 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ naše škola obdržela

12 – z 12 vycházejících žáků pokračuje od září 2018 ve střením vzdělávání

35 – žáků navštěvuje kroužek sborového zpěvu

4 – v naší škole jsou 3 specializované třídy pro autistické žáky

5 – v naší škole je i 5 tříd pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

33 – žáků školy má diagnostikovanou poruchu autistického spektra

4 – podle tolika vzdělávacích programů naše žáky v současnosti učíme

6 – let jsou našimi partnerskými školami MŠ a ZŠ sv. Augustina a ZŠ Tábor

24 – učitelů, speciálních pedagogů vzdělává ve škole naše žáky

14 – let, každé pondělí od 16 hodin se setkáváme s bývalými žáky školy

111 – žáků se stravuje ve školní jídelně Nový Porg, kam naše děti docházejí na obědy

 

 

Žáky přijímáme do všech ročníků i v průběhu celého roku, záleží ale na volné kapacitě v té které třídě

 

 

V naší základní škole plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností mají školskými poradenskými zařízeními stanovena podpůrná opatření  3. –  5. stupně.

Jde o děti s různým stupněm mentálního postižení, vadami řeči, souběžnými postiženími více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení a chování.

 

Žáky vyučujeme podle těchto školních vzdělávacích programů:

 • Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013

– zpracovaný podle RVP ZV (verze 2017)

– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

 

 • Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007 – dobíhající vzdělávací program

– zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP (verze 2005)

– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

 

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

– výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

 

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

– výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

 

Někteří žáci vzdělávající se podle výše uvedených vzdělávacích programů navíc pracují i podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

 • ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků)
 • ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické děti
 • několik žáků s autismem úspěšně integrujeme v kolektivech ostatních tříd školy

 

 

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov, v klidném prostředí. Školní družina s kapacitou 70 žáků funguje ráno od 7:00 a odpoledne do 17:00 hodin.

MHD je škola velmi dobře dostupná z různých oblastí Prahy a jejího okolí, dá se před ní bez problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a okolí.

 

Dostupnost do školy MHD:

 • směr z metra Kačerov: bus 114 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Nuslí, z metra Budějovická: bus 193 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Kunratic: bus 114 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Jesenice: bus 332 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Novodvorské: bus 106 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Braníka a z Prahy 5: bus 196 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Lhotky a Modřan: bus 139 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Libuše: bus 215 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr z Písnice: bus 113 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr ze Spořilova: bus 106 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice
 • směr z Vršovic, z Prahy 2 a 3: bus 139 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice

 

Naše škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání.  Jde nám zejména o to, aby si žáci osvojili klíčové pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence. K tomu jsou určeny veškeré každodenní činnosti školy, tedy nejen vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí.

 

Péče o žáky školy:

spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (SPC,  PPP,nemocniční školy , psychologové, lékaři) – pomáháme rodičům zajistit odborná vyšetření

 • spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence

ve škole pracuje kolektiv zkušených asistentek pedagoga

 • klademe důraz na individuální výuku – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání výukových počítačových programů, počítačové vybavení je žákům k dispozici i během odpoledních hodin, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. i  formou individuální logopedické péče
 • výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění

chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě, jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání

 • prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů

jednou z našich priorit je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů, v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností,

 • pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je benefiční koncert, školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce, ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou IMPULS vyjíždějí naši žáci na sportovní pobyty a výlety
 • škola obdržela mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools) – více v sekci dokumenty – výroční zprávy,
 • na výuku environmentálního vzdělávání klademe velký důraz

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy