Naše škola v číslech – školní rok 2018/2019

 

 

154 – žáků má naše škola v současné době

 

6 – žáků plní u nás povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání

 

4 – žáci školy se vzdělávají v  režimu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

 

70 – žáků navštěvuje školní družinu

 

6 – oddělení má naše školní družina

 

 1 – oddělení ranní družiny je otevřené od 7:00

 

1 – oddělení školní družiny přizpůsobené autistickým žákům

 

154 – všichni žáci mají diagnostikovanou nějakou formu zdravotního postižení

 

22 – asistentek pedagogů pracuje v naší škole

 

59 – žáků se vzdělává podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální

 

100 – žáků školy pracuje navíc podle individuálních vzdělávacích plánů

 

3 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ naše škola obdržela

 

16 – z 16 vycházejících žáků pokračovalo od září 2018 ve střením vzdělávání

 

34 – žáků navštěvuje kroužek sborového zpěvu

 

4 – v naší škole jsou 4 specializované třídy pro autistické žáky

 

5 – v naší škole je i 5 tříd pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

 

37  – žáků školy má diagnostikovanou poruchu autistického spektra

 

4 – podle tolika vzdělávacích programů naše žáky v současnosti učíme

 

7 – let jsou našimi partnerskými školami MŠ a ZŠ sv. Augustina a ZŠ Tábor

 

23 – učitelů, speciálních pedagogů vzdělává ve škole naše žáky

 

14 – let, každé pondělí od 16 hodin se setkáváme s bývalými žáky školy

 

122 – žáků se stravuje ve školní jídelně Nový Porg, kam naše děti docházejí na obědy

 

 

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 je příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha

ve které plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,

kteří k naplnění svých vzdělávacích možností mají školskými poradenskými zařízeními stanovena

podpůrná opatření  3. –  5. stupně. Jde o děti s různým stupněm mentálního postižení,

souběžnými postiženími více vadami, autismem, většina žáků má navíc různé stupně závažnosti

vad řeči a dorozumívání.

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov,

v klidném prostředí. Školní družina s kapacitou 70 žáků funguje ráno od 7:00 a odpoledne do 17:00 hodin.

 

Žáky vyučujeme, v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, podle těchto školních vzdělávacích programů:

 

 • Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013

– zpracovaný podle RVP ZV

 • Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007, dobíhající

– zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP, výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

Většina žáků navíc pracuje i podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

Obory vzdělání, které jsou zařazeny ve školském rejstříku, vzdělávací programy:

79-01-C/01 Základní škola – délka vzdělávání 9 r. 0. měsíců, s kapacitou 120 žáků

79-01-B/01 Základní škola speciální – délka vzdělávání 10 r. 0. měsíců, s kapacitou 60 žáků

 

Většina žáků vzdělávajících se podle výše uvedených vzdělávacích programů navíc pracuje

podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

 • ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků, 4 – 6 žáků)
 • ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické děti
 • několik žáků s autismem úspěšně integrujeme v kolektivech ostatních tříd školy
 • škola má jedno oddělení školní družiny přizpůsobené autistickým žákům

 

MHD je škola velmi dobře dostupná z různých oblastí Prahy a jejího okolí, dá se před ní bez problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a okolí. Dostupnost do školy MHD:

 • směr z metra Kačerov: bus 114 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Nuslí, z metra Budějovická: bus 193 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Kunratic: bus 114 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Jesenice: bus 332 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Novodvorské: bus 106 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Braníka a z Prahy 5: bus 196 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Lhotky a Modřan: bus 139 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Libuše: bus 215 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr z Písnice: bus 113 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr ze Spořilova: bus 106 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice
 • směr z Vršovic, z Prahy 2 a 3: bus 139 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice

 

Naše škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání, zejména nám jde o to, aby si žáci osvojili komunikativní, sociální, personální a pracovní kompetence. K tomu jsou určeny naše veškeré každodenní činnosti, nejen vyučování, ale i další akce, které se vzděláváním souvisejí. Cílem je aby:

 • v naší škole byli žáci vedeni tak, aby dosáhli horního limitu svých možností, vztahujících se k jejich potřebám i k potřebám společnosti
 • zohledňování individuálních zvláštností a možností dětí umožnilo všem žákům prožít při vyučování úspěch a získat tak pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání
 • naše škola byla prostředím, ve kterém děti zažijí pozitivní emoce a štěstí
 • výuka v naší škole žáky nestresovala, nebyla založena na strašení a obavách
 • individualizace vzdělávání byla každodenní realitou v naší práci
 • výuka směřovala žáky k připravenosti na změny, aby se učili umět se vyrovnat a zvládat změny
 • učitelé využívali při výuce tradiční i moderní výukové metody, včetně výuky postavené na činnostním učení a řešení problémových situací
 • učitelé měli při výuce k dispozici maximum učebních a kompenzačních pomůcek, aby využívali možností moderních AV technologií
 • projekt Ekoškola vedl žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě, aby rozvíjel jejich ekologické myšlení
 • všichni žáci školy byli zapojeni do činností budujících soudržnost, spolupráci a kamarádství
 • se všichni zaměstnanci školy příkladně zabývali problematikou prevence rizikových jevů a zjištěné negativní jevy byly bezodkladně a vhodným způsobem řešeny
 • pedagogové, jejich týmová práce a další vzdělávání měli podporu vedení školy
 • škola úzce spolupracovala s rodiči, budovala s nimi partnerský vztah založený na důvěře
 • škola měla rysy komunitní instituce, byla centrem společenského života
 • škola účinně a hospodárně vynakládala své finanční prostředky a materiální zdroje, aby neustále hledala své rezervy a nové zdroje

 

Péče o žáky školy:

spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (SPC,  PPP,nemocniční školy , psychologové, lékaři) – pomáháme rodičům zajistit odborná vyšetření

 • spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence

ve škole pracuje kolektiv zkušených asistentek pedagoga

 • klademe důraz na individuální výuku – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání výukových počítačových programů, počítačové vybavení je žákům k dispozici i během odpoledních hodin, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. i  formou individuálních hodin a individuální logopedické péče
 • výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění
 • chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě, jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání
 • prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů

jednou z našich priorit je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů, v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností,

 • pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce,

 

Žáky přijímáme do všech ročníků i v průběhu celého roku, záleží ale na volné kapacitě v té které třídě.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

Mgr. Milan Záruba

ředitel školy