Naše škola v číslech – školní rok 2019/2020

 

 

156 – žáků má naše škola v současné době

6 – žáků plní u nás povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání

4 – žáci školy se vzdělávají v režimu vzdělávání pro žáky s hlubokým mentálním postižením

70 – žáků navštěvuje školní družinu

7 – oddělení má naše školní družina

1 – oddělení ranní družiny je otevřené od 7:00

2 – oddělení školní družiny jsou přizpůsobená autistickým žákům

156 – všichni žáci mají diagnostikovanou nějakou formu zdravotního postižení

18 – tříd na v aktuálním školním roce naše škola

4 – podle tolika vzdělávacích programů v současnosti učíme naše žáky

24 – učitelů, speciálních pedagogů vzdělává ve škole naše žáky

36  – žáků školy má diagnostikovanou poruchu autistického spektra (PAS)

23 – asistentek pedagogů pracuje v naší škole

60 – žáků školy se vzdělává podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální

99 – žáků školy se navíc vzdělává podle individuálních vzdělávacích programů

3 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ naše škola obdržela

15 – z 16 vycházejících žáků pokračuje od září 2019 ve středním vzdělávání

30 – žáků navštěvuje kroužek sborového zpěvu

4 – v naší škole jsou 4 specializované třídy pro autistické žáky

5 – v naší škole je i 5 tříd pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

26 – žákům poskytuje v naší škole individuální logopedickou péči naše paní logopedka

2 – projektů s finanční podporou EU “Mléko do škol” a “Ovoce a zelenina do škol” se účastní naše škola

8 – let jsou našimi partnerskými školami MŠ a ZŠ sv. Augustina a ZŠ Tábor

15 – let, každé pondělí od 16 hodin, se setkáváme s bývalými žáky školy

120 – žáků se stravuje ve školní jídelně Nový Porg, kam naše děti docházejí na obědy

Škola má tyto součásti:

Základní škola  – IZO 101401489 – 180 žáků

Školní družina – IZO 110350464 – 70 žáků

Obory vzdělání, které jsou zařazeny ve školském rejstříku, vzdělávací programy:

79-01-C/01 Základní škola – délka vzdělávání 9 r. 0. měsíců, s kapacitou 120 žáků

79-01-B/01 Základní škola speciální – délka vzdělávání 10 r. 0. měsíců, s kapacitou 60 žáků

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

je příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha

ve které plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,

kteří k naplnění svých vzdělávacích možností mají školskými poradenskými zařízeními stanovena

podpůrná opatření  3. –  5. stupně. Jde o děti s různým stupněm mentálního postižení,

souběžnými postiženími více vadami, autismem, většina žáků má navíc různé stupně závažnosti

vad řeči a dorozumívání.

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov,

v klidném prostředí. Školní družina s kapacitou 70 žáků funguje ráno od 7:00 a odpoledne do 17:00 hodin.

Žáky vyučujeme, v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, podle těchto školních vzdělávacích programů:

 • Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013

– zpracovaný podle RVP ZV

 • Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007, dobíhající

– zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP, výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010

– zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

Většina žáků navíc pracuje i podle individuálních vzdělávacích plánů.

Většina žáků vzdělávajících se podle výše uvedených vzdělávacích programů navíc pracuje

podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

 • ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků, 4 – 6 žáků)
 • ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické děti
 • několik žáků s autismem úspěšně integrujeme v kolektivech ostatních tříd školy
 • škola má jedno oddělení školní družiny přizpůsobené autistickým žákům

MHD je škola velmi dobře dostupná z různých oblastí Prahy a jejího okolí, dá se před ní většinou bez problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a okolí.

Dostupnost do školy MHD:

 • směr z metra Kačerov: bus 114 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Nuslí, z metra Budějovická: bus 193 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Kunratic: bus 114 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Jesenice: bus 332 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Novodvorské: bus 106 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Braníka a z Prahy 5: bus 196 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Lhotky a Modřan: bus 139 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Libuše: bus 215 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr z Písnice: bus 113 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr ze Spořilova: bus 106 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice
 • směr z Vršovic, z Prahy 2 a 3: bus 139 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice

Naše škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání, zejména nám jde o to, aby si žáci osvojili komunikativní, sociální, personální a pracovní kompetence. K tomu jsou určeny naše veškeré každodenní činnosti, nejen vyučování, ale i další akce, které se vzděláváním souvisejí. Cílem je aby:

 • v naší škole byli žáci vedeni tak, aby dosáhli horního limitu svých možností, vztahujících se k jejich potřebám i k potřebám společnosti
 • zohledňování individuálních zvláštností a možností dětí umožnilo všem žákům prožít při vyučování úspěch a získat tak pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání
 • naše škola byla prostředím, ve kterém děti zažijí pozitivní emoce a štěstí
 • výuka v naší škole žáky nestresovala, nebyla založena na strašení a obavách
 • individualizace vzdělávání byla každodenní realitou v naší práci
 • výuka směřovala žáky k připravenosti na změny, aby se učili umět se vyrovnat a zvládat změny
 • učitelé využívali při výuce tradiční i moderní výukové metody, včetně výuky postavené na činnostním učení a řešení problémových situací
 • učitelé měli při výuce k dispozici maximum učebních a kompenzačních pomůcek, aby využívali možností moderních AV technologií
 • projekt Ekoškola vedl žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě, aby rozvíjel jejich ekologické myšlení
 • všichni žáci školy byli zapojeni do činností budujících soudržnost, spolupráci a kamarádství
 • se všichni zaměstnanci školy příkladně zabývali problematikou prevence rizikových jevů a zjištěné negativní jevy byly bezodkladně a vhodným způsobem řešeny
 • pedagogové, jejich týmová práce a další vzdělávání měli podporu vedení školy
 • škola úzce spolupracovala s rodiči, budovala s nimi partnerský vztah založený na důvěře
 • škola měla rysy komunitní instituce, byla centrem společenského života

Péče o žáky školy:

spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (SPC,  PPP,nemocniční školy , psychologové, lékaři) – pomáháme rodičům zajistit odborná vyšetření

 • spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence

ve škole pracuje kolektiv zkušených asistentek pedagoga

 • klademe důraz na individuální výuku – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání PC učebny, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. i  formou individuálních hodin a individuální logopedické péče
 • výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění
 • chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě,

jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání

 • prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů

v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností,

 • pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce,

 

Žáky přijímáme do všech ročníků i v průběhu celého roku, záleží ale na volné kapacitě v té které třídě.

Těšíme se na Vaši návštěvu

 

 

Mgr. Milan Záruba, ředitel školy