3. titul EKOŠKOLA pro ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 – červen 2015

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, základní škola, kde plní povinnou školní docházku žáci
se speciálními vzdělávacími potřebami, úspěšně navázala na ekologické aktivity svých žáků,
jejich rodičů, učitelů a zaměstnanců školy z minulých let a obhájila prestižní mezinárodní
titul Ekoškola (Eco – Schools).
Slavnostní předávání titulu proběhlo 18. června 2015 v Praze, v sídle Senátu ČR
ve Valdštejnském paláci pod patronátem Ministerstva školství a Ministerstva životního
prostředí.
Mezinárodní vzdělávací program Ekoškola (www.ekoskola.cz) v ČR organizuje hnutí Tereza.
Cílem je vychovávat žáky ke snižování důsledků svého jednání na životní prostředí, a to nejen
ve škole, ale i v jejich rodinném prostředí a v osobním životě. Znalosti, dovednosti návyky
a postoje, které si děti ve škole osvojí, pomáhají měnit pohled společnosti k ekologickým
problémům dneška. Motto programu zní: „Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete
ovlivnit i svět kolem sebe.“.
Také letos, už potřetí, jsme splnili všechny podmínky auditu, hodnotící zpráva vysoce
hodnotila práci žáků a zaměstnanců školy v oblasti environmentální výchovy. Vyzdvihla
zejména, že realizované aktivity v naší škole nejenže snesou srovnání s „běžnými“ základními
školami, ale v mnohém je dokonce předčí.
Pro nás všechny ve škole obhájený titul znamená velkou motivaci pro další ekologické
činnosti, kterých už teď není málo. Všichni třídíme plasty, papír, kompostujeme bioodpad,
sbíráme baterie, elektroodpad, plastová víčka a hliník. Během školního roku realizujeme
nejrůznější dlouhodobé i krátkodobé projekty, jeden z nich byl letos vybrán mezi
10 nejlepších v ČR.
Velkým pomocníkem, který nám poskytuje metodické vedení a podporu je už zmíněné
sdružení Tereza, nesmírným přínosem pro školu jsou i ochotní a pilní rodiče žáků, kteří se
na některých aktivitách podílejí.
Právě díky této široké a výborně fungující spolupráci jsme si jisti, že za 4 roky titul Ekoškola
opět obhájíme.
Irena Hanžlová, koordinátora EVVO, Milan Záruba, ředitel školy