Školní projekty

Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol – projekt EU

Naše škola se účastní školních projektů Evropské unie s finanční podporou EU “Mléko do škol” a “Ovoce a zelenina do škol”.  Uvedené projekty zaštituje Státní zemědělský a investiční fond (SZIF):

 

– Mléko do škol

– Ovoce a zelenina do škol

 

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka

a mléčných výrobků.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce

a zeleniny.

Oba projekty jsou určeny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

 

V naší škole je možné zdarma odebírat neochucená mléka, mléčné výrobky, ovoce

a zeleninu. Všichni žáci školy tak mají k dotovaným výrobkům přístup,

je pak pouze na uvážení rodičů, zda své děti do projektu zapojí.

 

Konkrétně od školního roku 2017/2018 naši žáci zdarma dostávají např. neochucené mléko, bílý jogurt, plátkový sýr, čerstvý tvarohový sýr Cottage.

Od září 2018 dostáváme v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, např. jablka, hrušky, banány, blumy a švestky.

Školní projekty

Výstavy výrobků žáků školy

Výstavy výrobků žáků školy

 Od školního roku 2007/2008 pořádáme na jaře pravidelné výstavy žákovských prací.

Jedná se o výrobky žáků naší školy – chlapců i dívek, vzdělávaných podle všech vzdělávacích programů školy, vytvořené zejména při hodinách pracovního vyučování a kroužků zájmové činnosti.

 

Ke zhlédnutí jsou výrobky ze dřeva, plastu, plechu, papíru, nejrůznějších textilií a dalších drobných materiálů.

Rodiče, kteří každoročně výstavu navštěvují, nešetří chválou a zápisy v pamětní knize.

Vystavené výrobky si mají možnost prohlédnout všechny děti naší školy.

Školní projekty

Projekt celoživotního vzdělávání

Projekt celoživotního vzdělávání

One World, Many Voices – Project Form 2015 – AmCham Czech Republic

Lifelong education of graduate students – handicapped adults  (mainly citizens of Prague 4 district)

Projekt celoživotního vzdělávání:
Využívání informačních technologií dospělými zdravotně postiženými lidmi, většinou absolventy školy, nyní převážně občany Prahy 4 a také současnými žáky školy

Každé pondělí odpoledne od 16:00 do 18:00 se pod vedením dvou pedagogů v naší škole setkává skupina cca 15 většinou bývalých žáků školy – dospělých lidí s různým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem.

Naší snahou je už 12 let touto nabídkou celoživotního vzdělávání alespoň částečně smysluplně naplňovat jejich volný čas a zvyšovat tak kvalitu jejich života.

Pedagogové školy jim ve svém volném čase nabízejí bezplatně aktivity odpovídající jejich možnostem – zdravotně postižení si mj. opakují si vědomosti, dovednosti a návyky, které získali během plnění povinné základní devítileté docházky a středního vzdělávání. Těchto setkání se účastní i někteří žáci 8. a 9. ročníků naší školy. Jsou pak lépe sociálně, psychicky i znalostně připraveni na přechod k střednímu vzdělávání.

Jednoznačnou poptávkou těchto dospělých zdravotně postižených lidí je, orientovat se ve stále se měnícím světě informačních technologií.

Náš aktuální projekt využívání informačních technologií dospělými zdravotně postiženými lidmi začíná 1.2.2016, potrvá do konce roku. Má za úkol seznámit a naučit používat k osobnímu rozvoji dotykové počítače – tablety. Ty jsou svým ovládáním vhodné pro lidi, kteří mají problémy s jemnou i hrubou motorikou a v některých případech vzhledem k jejich finančním možnostem nepřístupné.

Díky zapojení do projektu získala příspěvková organizace Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, kterou zřizuje hlavní město Praha, od společnosti AmCham Czech Republik částku za kterou jsme zakoupili 6 iPadů a propojili obě budovy školy wi-fi signálem.

Zakoupená technika má celodenní využití, zároveň totiž slouží i v dopoledních hodinách při výuce žáků plnící ve škole povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem se našich setkávání účastnit obdržíte další informace na telefonním čísle 241 710 781 – Mgr. M. Záruba.

Rozvoj čtenářské gramotnosti

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Rozvoj čtenářské gramotnosti je tradiční a prioritní projekt naší školy. Intenzivně a plánovitě se jím zabýváme
od školního roku 2009/2010.
Za tuto dobu jsme mohli zaznamenat pozitivní výsledky v oblasti techniky čtení a především ve zvyšujícím se zájmu
o četbu ze strany našich žáků.
Čtenářská gramotnost nepředstavuje pouze zvládnutí techniky čtení, ale sleduje i porozumění textu a především
vede k přemýšlení o smyslu přečteného textu a jeho výkladu.
Čtení tak přivádí čtenáře k osobnímu rozvoji a k dosahování jeho cílů v různých oblastech života.
Umět dobře číst je komplexní dovednost.
Žák, který nečte, má potíže s vyjadřováním i se zvládnutím učiva různých předmětů.
V oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti se otvírá široké pole pro spolupráci školy a rodiny.
Cíl pedagogů a rodičů našich žáků je shodný – spokojené a úspěšné dítě.
Ve školním roce 2012/2013 se zaměříme na využívání následujících metod a forem práce, přizpůsobených věku,
možnostem a schopnostem žáků v jednotlivých třídách:
• Pravidelné čtení z Čítanky
• Mimočítanková četba
• Využívání sbírek Žákovské knihovny
• Využívání třídních knihovniček
• Předčítání učitelem
• Pracovní listy čtenářské gramotnosti
• Pracovní listy přístupné na internetu
• Čtenářská portfolia
• Čtenářské deníky
• Práce s internetem
• Inteligenční mapy (Brainstorming)
• Imaginace (výtvarné zpracování)
• Využívání výkladového slovníku a slovníku cizích slov
• Doplňková četba dětských časopisů
• Školní časopis Školníček
• Poslech CD, sledování filmových ukázek
• Návštěvy knihovny s účastí na výukových programech
• Soutěže, hry, křížovky, doplňovačky atd.
• Projektové vyučování
• Nácviky na Školní akademie
• Recitační soutěž Jarní petrklíč
• Čtenářský den u příležitosti Dne mateřského jazyka
• Zapojení do projektu Čtení pomáhá
• Zapojení rodičů do projektů čtenářské gramotnosti