Školní projekty

Národní plán doučování

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Jeden z pilířů Národního plánu se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy – Projekt: Národní plán obnovy – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol)

Doučování probíhá na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

  • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
  • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Doučování – Plakát k publicitě NPO

Digitalizujeme školu

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Zde uvádíme informační servis a všechny potřebné metodiky. Závazné jsou podmínky – účel – kritéria ve Věstníku (pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí: str. 117 – 119 účel prevence digitální propasti pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, str. 120 – 122 účel digitální učební pomůcky pro MŠ, str. 123 – 125 účel pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ a gymnázia) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé a církevní) na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky.

Finanční prostředky budou školám sloužit na:

  Digitální učební pomůcky
pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
  Prevenci digitální propasti
pro znevýhodněné žáky

Podpora školám:

  Metodická podpora
digitalizujeme@msmt.cz
  IT guru
Konzultant pro školy

Současně je zapotřebí se ve škole věnovat tématům:

  IT správa
Příručka pro ředitele
k IT správě ve škole
  Bezpečná školní ICT
Edukační videa k bezpečné infrastruktuře
  Konektivita a bezpečnost
Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století

Leták digitalizujeme školu II.

Leták digitalizujeme školu

Národní plán obnovy pro školy

Rozvoj čtenářské gramotnosti

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Rozvoj čtenářské gramotnosti je tradiční a prioritní projekt naší školy. Intenzivně a plánovitě se jím zabýváme
od školního roku 2009/2010.
Za tuto dobu jsme mohli zaznamenat pozitivní výsledky v oblasti techniky čtení a především ve zvyšujícím se zájmu
o četbu ze strany našich žáků.
Čtenářská gramotnost nepředstavuje pouze zvládnutí techniky čtení, ale sleduje i porozumění textu a především
vede k přemýšlení o smyslu přečteného textu a jeho výkladu.
Čtení tak přivádí čtenáře k osobnímu rozvoji a k dosahování jeho cílů v různých oblastech života.
Umět dobře číst je komplexní dovednost.
Žák, který nečte, má potíže s vyjadřováním i se zvládnutím učiva různých předmětů.
V oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti se otvírá široké pole pro spolupráci školy a rodiny.
Cíl pedagogů a rodičů našich žáků je shodný – spokojené a úspěšné dítě.
Ve školním roce 2012/2013 se zaměříme na využívání následujících metod a forem práce, přizpůsobených věku,
možnostem a schopnostem žáků v jednotlivých třídách:
• Pravidelné čtení z Čítanky
• Mimočítanková četba
• Využívání sbírek Žákovské knihovny
• Využívání třídních knihovniček
• Předčítání učitelem
• Pracovní listy čtenářské gramotnosti
• Pracovní listy přístupné na internetu
• Čtenářská portfolia
• Čtenářské deníky
• Práce s internetem
• Inteligenční mapy (Brainstorming)
• Imaginace (výtvarné zpracování)
• Využívání výkladového slovníku a slovníku cizích slov
• Doplňková četba dětských časopisů
• Školní časopis Školníček
• Poslech CD, sledování filmových ukázek
• Návštěvy knihovny s účastí na výukových programech
• Soutěže, hry, křížovky, doplňovačky atd.
• Projektové vyučování
• Nácviky na Školní akademie
• Recitační soutěž Jarní petrklíč
• Čtenářský den u příležitosti Dne mateřského jazyka
• Zapojení do projektu Čtení pomáhá
• Zapojení rodičů do projektů čtenářské gramotnosti