ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Rozvoj čtenářské gramotnosti je tradiční a prioritní projekt naší školy. Intenzivně a plánovitě se jím zabýváme
od školního roku 2009/2010.
Za tuto dobu jsme mohli zaznamenat pozitivní výsledky v oblasti techniky čtení a především ve zvyšujícím se zájmu
o četbu ze strany našich žáků.
Čtenářská gramotnost nepředstavuje pouze zvládnutí techniky čtení, ale sleduje i porozumění textu a především
vede k přemýšlení o smyslu přečteného textu a jeho výkladu.
Čtení tak přivádí čtenáře k osobnímu rozvoji a k dosahování jeho cílů v různých oblastech života.
Umět dobře číst je komplexní dovednost.
Žák, který nečte, má potíže s vyjadřováním i se zvládnutím učiva různých předmětů.
V oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti se otvírá široké pole pro spolupráci školy a rodiny.
Cíl pedagogů a rodičů našich žáků je shodný – spokojené a úspěšné dítě.
Ve školním roce 2012/2013 se zaměříme na využívání následujících metod a forem práce, přizpůsobených věku,
možnostem a schopnostem žáků v jednotlivých třídách:
• Pravidelné čtení z Čítanky
• Mimočítanková četba
• Využívání sbírek Žákovské knihovny
• Využívání třídních knihovniček
• Předčítání učitelem
• Pracovní listy čtenářské gramotnosti
• Pracovní listy přístupné na internetu
• Čtenářská portfolia
• Čtenářské deníky
• Práce s internetem
• Inteligenční mapy (Brainstorming)
• Imaginace (výtvarné zpracování)
• Využívání výkladového slovníku a slovníku cizích slov
• Doplňková četba dětských časopisů
• Školní časopis Školníček
• Poslech CD, sledování filmových ukázek
• Návštěvy knihovny s účastí na výukových programech
• Soutěže, hry, křížovky, doplňovačky atd.
• Projektové vyučování
• Nácviky na Školní akademie
• Recitační soutěž Jarní petrklíč
• Čtenářský den u příležitosti Dne mateřského jazyka
• Zapojení do projektu Čtení pomáhá
• Zapojení rodičů do projektů čtenářské gramotnosti