Školní vzdělávací programy

Pro vzdělávání našich dětí potřeba vytvořit optimální podmínky, personální, materiální žáci vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí, jistoty a klidu.

Závazný rámec, podle kterého je obsahově a organizačně základní vzdělávání zajišťováno, jsou rámcové vzdělávací programy (RVP) jednotlivých oborů vzdělání. Z nich pak vycházejí jednotlivé školní vzdělávací programy (ŠVP). Všichni žáci školy musí mít školskými poradenskými zařízeními přiznaná podpůrná opatřeními (PO) 3., 4, nebo 5. stupně, která jsou uvedena v Doporučení školského poradenského zařízení a na jeho základě mohou být žáci do Základní školy, Praha 4, Ružinovská 2017 přijímáni. Žáky následně vyučujeme, v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami a souhlasem jejich zákonných zástupců, podle školních vzdělávacích programů, které jim doporučila jednotlivá školská poradenská zařízení, tedy speciálně pedagogická centra, případně pedagogicko psychologické poradny a SPC).

 

Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013, je zpracovaný podle RVP ZV.

Podle tohoto vzdělávacího programu poskytujeme základní vzdělání našim žákům s lehkým mentálním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem. Podle Školního vzdělávacího programu základní školy, č. j.: 280/2013 poskytujeme základní vzdělání žákům v souladu s aktuálním zněním § 16, odstavce 9 školského zákona, a vyhlášky č. 27/2016 Sb. od 1. 9. 2013.

 

Výuka žáků s těžšími stupni mentálního postižení probíhá podle:

1) Školního vzdělávacího programu základní školy speciální I, č. j.: 227/2010 – zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji a dalším osobnostním zvláštnostem žáků jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny těmto omezeným schopnostem. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám žáků. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností, osvojování si přiměřených poznatků, vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Zařazování do jednotlivých třídních kolektivů nevychází z věkových charakteristik, ale i z úrovně individuálních schopností a potřeb. Každé z našich dětí žije a vzdělává se v jinak podnětném prostředí a míří k jiné životní metě. Proto ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry a odbornými lékaři zpracováváme pro žáky i individuální vzdělávací plány, které upravují obsah výuky i organizaci vzdělávání.

 

Vzdělávání žáků s nejtěžšími stupni mentálního postižení probíhá podle:

2) Školního vzdělávacího programu základní školy speciální II, č. j.: 228/2010 – zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

U žáků nelze, vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, nízké míře rozvinutí psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností, očekávat dosažení cílů základního vzdělávání. Informativní cíle ustupují cílům formativním a rehabilitačním. Vlastní obsah vzdělávání má těžiště v nácviku komunikačních dovedností, hygieny a stravování, pohybové samostatnosti, sebeobsluhy, a celkovém rozvoji motoriky. K organizačnímu zajištění patří vhodné prostorové i materiální vybavení, včetně vybavení kompenzačními pomůckami. Vzdělávací program je prostupný tak, aby v případě akcelerace rozumových schopností žáka bylo možné jeho převedení do náročnějšího vzdělávacího programu.

 

 

Základem vzdělávání všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je individuální přístup. Respektujeme potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí a tomu přizpůsobujeme výuku. Jde nám o to, aby žáci mohli plnit své vytýčené cíle v maximální míře. Již samotná nabídka tří vzdělávacích programů zajišťuje základní systémové předpoklady pro úspěšnou individualizaci vzdělávání žáků. Všechny uvedené školní vzdělávací programy považujeme za otevřené dokumenty a počítáme s tím, že je budeme i nadále průběžně upravovat.

K zajištění úspěšné individualizace vzdělávání dále zpracováváme pro žáky individuální vzdělávací plány (IVP). IVP upravují obsah, organizaci vzdělávání a výstupy z výuky v jednotlivých předmětů, obsahují i výčet podpůrných opatření zohledňující potřeby žáků.  Individuální vzdělávací plán má platnost jeden školní rok. Na jeho vypracování se podílí třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů a další pedagogičtí zaměstnanci školy, včetně vedení školy. IVP obsahuje základní údaje o žákovi, závěry a doporučení z vyšetření v SPC resp. PPP, včetně konkretizace způsobů reedukace a pomůcek, které se budou při nápravě používat, jméno pedagoga, který bude s dítětem pracovat. Vzdělávání podle IVP je projednáno s rodiči žáků, jeho plnění je pravidelně vyhodnocováno. Díky tomu je možné v IVP upravit očekávané výstupy stanovené (to, co musí dítě zvládnout) v naše školním vzdělávacím programu, případně i upravit vzdělávací obsah (co se bude dítě učit), aby byl zajištěný soulad mezi možnostmi dětí a požadavky na ně kladenými.