Školní vzdělávací programy

Pro vzdělávání našich dětí potřeba vytvořit optimální podmínky, personální, materiální žáci vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí, jistoty a klidu.

 

Závazný rámec, podle kterého je obsahově, organizačně základní vzdělávání zajišťováno je  rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV).  Je východiskem pro náš Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013, zpracovaný podle RVP ZV.

Dle tohoto vzdělávacího programu poskytujeme základní vzdělání žákům 1. stupně naší školy, s výjimkou žáků vzdělávajících se školních vzdělávacích programů základní školy speciální.

V naší škole vzděláváme pouze žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti jsou velmi rozdílné, žáci proto mají přiznávána podpůrná opatření 3., 4, a 5. stupně.  Podpůrná opatření jsou podkladem pro zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro naše žáky.

Díky tomu je možné v IVP upravit očekávané výstupy stanovené (to, co musí dítě zvládnout) v naše školním vzdělávacím programu, případně i upravit vzdělávací obsah (co se bude dítě učit), aby byl zajištěný soulad mezi možnostmi dětí a požadavky na ně kladenými.

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 3., 4, a 5. stupně – konkrétně jde o žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a autismem.

 

 

Vzdělávání žáků s těžšími stupni mentálního postižení

Tyto děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010 – zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji a dalším osobnostním zvláštnostem žáků jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny těmto omezeným schopnostem. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám žáků. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností, osvojování si přiměřených poznatků, vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Zařazování do jednotlivých třídních kolektivů nevychází z věkových charakteristik, ale i z úrovně individuálních schopností a potřeb. Každé z našich dětí žije a vzdělává se v jinak podnětném prostředí a míří k jiné životní metě. Proto ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry a odbornými lékaři zpracováváme pro žáky i individuální vzdělávací plány, které upravují obsah výuky i organizaci vzdělávání.

 

 

Vzdělávání žáků s nejtěžšími stupni mentálního postižení

Tyto děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální II, č. j.: 228/2010 – zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

U žáků nelze, vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, nízké míře rozvinutí psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností, očekávat dosažení cílů základního vzdělávání. Informativní cíle ustupují cílům formativním a rehabilitačním. Vlastní obsah vzdělávání má těžiště v nácviku komunikačních dovedností, hygieny a stravování, pohybové samostatnosti, sebeobsluhy, a celkovém rozvoji motoriky. K organizačnímu zajištění patří vhodné prostorové i materiální vybavení, včetně vybavení kompenzačními pomůckami. Vzdělávací program je prostupný tak, aby v případě akcelerace rozumových schopností žáka bylo možné jeho převedení do náročnějšího vzdělávacího programu.