Školní družina

Pro komunikaci se školní družinou používejte toto telefonní číslo:

773 740 641

Školní družina (dále jen ŠD) má celkovou kapacitu 70 žáků.

Činnost ŠD je určena k pravidelné docházce žáků I. stupně naší školy, kapacita je doplněna zájemci z žáků II. stupně.

Provozní doba ŠDranní provoz od 7:00 hodin, odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hod.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: po obědě, ve 14.00, v 15.00, a dále pak průběžně, jinak dle dohody s vychovateli.

Provozní doba družiny může být po předchozím oznámení ředitelem školy upravena.

V ranním provozu jsou žáci spojeni do jednoho oddělení, v odpoledních hodinách jsou při postupných odchodech žáků domů jednotlivá oddělení ŠD po 15:00 hodin sloučena, a to tak, aby to nebylo v rozporu se školskou legislativou a se zajištěním bezpečnosti žáků.

ŠD funguje pro společnou docházku všech žáků naší školy, do jednotlivých oddělení jsou pak žáci zařazeni v souladu s doporučení školních poradenských zařízení pro dopolední výuku a s přihlédnutím k jejich osobnostním zvláštnostem.

Aktivity ŠD jsou zájmové, vzdělávací, odpočinkové, rekreační – některé formou individuálních spontánních činností a pomáhají plnit výchovně vzdělávací cíle, které jsou obsaženy ve školních vzdělávacích programech dopolední výuky. Důraz klademe na schopnost aktivně trávit volný čas, zejména se věnujeme kompetencím komunikativním, sociálním a pracovním. Snažíme se rozvíjet v dětech schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

Prostředí ŠD respektuje estetická kritéria, na výzdobě se účastní i žáci ŠD, výzdoba je obměňována, poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí. Prostředí ŠD je bezpečné, odpovídající hygienickým normám, děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.

Vybavení školní družiny je na standardní úrovni, žáci mají k dispozici jednak hry, hračky, stavebnice, výtvarný materiál i didaktický materiál. K dispozici jsou také časopisy, knihy a literatura, vychovatelé si je mohou zapůjčit i ve školní knihovně. Nábytek odpovídá ergonomickým požadavkům žáků i potřebám uskladnění pomůcek. Inventář školní družiny je pravidelně obnovován.

Činnost školní družiny probíhá ve dvou budovách v areálu školy, převážně v menší budově, v tzv. „pavilonku“, zde je hlavní třída ŠD, další učebny ve kterých ŠD pracuje a tělocvična. Podle prováděné činnosti využívá ŠD i některé prostory v hlavní budově, třeba kuchyňku nebo počítačovou učenu. K areálu školy patří velká zahrada.

Obědy žáků jsou zajištěny ve školní jídelně sousedící školy.

Od školního roku 2019/20 jsou dvě oddělení ŠD určena žákům s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra (PAS). Tato specializovaná oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy, kde mají žáci k dispozici třídu a relaxační místnost. Práce pedagogů (vychovatelek a asistentek pedagoga) s dětmi využívá metody strukturalizace a vizualizace.

Za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena úplata. Činnost ŠD se v době prázdnin přerušuje po projednání se zřizovatelem školy.

Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky Bc. Heleny Dastychové – po domluvě na telefonu 773 740 641

Školní družina má 7 oddělení:

  1. oddělení

vychovatelka: Bc. Helena Dastychová

umístění skupiny: levá strana pavilonu

  1. oddělení

vychovatelka: Martina Pelcová

umístění skupiny: levá strana pavilonu

  1. oddělení

vychovatelka: Bc. Dana Kunešová

asistentka pedagoga: Ing., Mgr. Jana Ehlemanová

umístění skupiny: levá strana pavilonu

  1. oddělení

vychovatelka: Štěpánka Zimová

umístění skupiny: levá strana pavilonu

  1. oddělení

vychovatelky: Helena Pávová

umístění skupiny: pravá strana pavilonu

  1. oddělení pro žáky s PAS – hlavní budova

vychovatelky: Bc. Lenka Neumanová

  1. oddělení pro žáky s PAS – hlavní budova

vychovatelky: Bc. Marta Muchová

Výrobky žáků školní družiny pro školní vánoční trhy