Školní družina

Pro komunikaci se školní družinou používejte toto telefonní číslo:

 

773 740 641

 

Školní družina (dále jen ŠD) má 7 oddělení s celkovou kapacitou 80 žáků. Pravidla provozu a režimu ŠD určuje Vnitřní řád školní družiny.

 

Činnost ŠD je určena k pravidelné docházce žáků I. stupně naší školy, kapacita je doplněna zájemci z žáků II. stupně.

Provozní doba ŠDranní provoz od 6:45 hodin, odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hod.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: po obědě, v 14:00, v 15:00, a dále pak průběžně, jinak dle dohody s vychovateli.

Provozní doba družiny může být po předchozím oznámení ředitelem školy upravena.

V ranním provozu jsou žáci spojeni do jednoho oddělení, v odpoledních hodinách jsou při postupných odchodech žáků domů jednotlivá oddělení ŠD po 15:00 hodin slučována, a to tak, aby to nebylo v rozporu se školskou legislativou a se zajištěním bezpečnosti žáků.

 

ŠD funguje pro společnou docházku všech žáků naší školy, do jednotlivých oddělení jsou pak žáci zařazeni v souladu s doporučení školních poradenských zařízení pro dopolední výuku a s přihlédnutím k jejich osobnostním zvláštnostem.

 

Aktivity ŠD jsou zájmové, vzdělávací, odpočinkové, rekreační – některé formou individuálních spontánních činností a pomáhají plnit výchovně vzdělávací cíle, které jsou obsaženy ve školních vzdělávacích programech dopolední výuky. Důraz klademe na schopnost aktivně trávit volný čas, zejména se věnujeme kompetencím komunikativním, sociálním a pracovním. Snažíme se rozvíjet v dětech schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

 

Prostředí ŠD respektuje estetická kritéria, na výzdobě se účastní i žáci ŠD, výzdoba je obměňována, poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí. Prostředí ŠD je bezpečné, odpovídající hygienickým normám, děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.

Vybavení školní družiny je na standardní úrovni, žáci mají k dispozici jednak hry, hračky, stavebnice, výtvarný materiál i didaktický materiál. K dispozici jsou také časopisy, knihy a literatura, vychovatelé si je mohou zapůjčit i ve školní knihovně. Inventář školní družiny je pravidelně obnovován.

 

Činnost školní družiny probíhá ve dvou budovách v areálu školy, převážně v menší budově, v tzv. „pavilonku“, zde je hlavní třída ŠD, další učebny, ve kterých ŠD pracuje. V hlavní budově jsou umístěna 2 oddělení ŠD pro žáky s PAS, kde jsou k dispozici učebna, herna a odpočinková místnost. ŠD využívá pro své činnosti i některé další prostory školy, např. tělocvičnu, kuchyňku, venkovní učebnu nebo počítačovou učenu. K areálu školy patří velká zahrada.

Obědy žáků jsou zajištěny ve školní jídelně sousedící školy.

 

Za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena úplata, od 1. 1. 2022 je to 200 Kč měsíčně. Činnost ŠD se v době prázdnin přerušuje po projednání se zřizovatelem školy.

 

Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky Bc. Heleny Dastychové – po domluvě na telefonu 773 740 641

Vnitřní řád ŠD

Úplata za ŠD

Žádost o prominutí úplaty za ŠD

Žádost o vrácení úplaty za ŠD