Školní družina

Pro komunikaci se školní družinou používejte toto telefonní číslo:

773 740 641

Školní družina (dále jen ŠD) má celkovou kapacitu 50 žáků.
Činnost ŠD je určena k pravidelné denní docházce žáků I. stupně naší školy, kapacita je doplněna zájemci z žáků II. stupně.

Provozní doba ŠD – ranní provoz od 7:00 hodin, odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hod.
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: po obědě, ve 14.00, v 15.00, a dále pak průběžně, jinak dle dohody s vychovateli.
Provozní doba družiny může být po předchozím oznámení ředitelem školy upravena.
V ranním provozu jsou žáci spojeni do jednoho oddělení, v odpoledních hodinách jsou při postupných odchodech žáků domů jednotlivá oddělení ŠD od 15:00 hodin sloučena, a to tak, aby to nebylo v rozporu se školskou legislativou a se zajištěním bezpečnosti žáků.

ŠD funguje pro společnou docházku všech žáků naší školy, do jednotlivých oddělení jsou pak žáci zařazeni v souladu s doporučení školních poradenských zařízení pro dopolední výuku.
Aktivity v ŠD jsou zájmové, vzdělávací, odpočinkové, rekreační – některé formou individuálních spontánních činností a pomáhají plnit výchovně vzdělávací cíle, které jsou obsaženy ve školních vzdělávacích programech dopolední výuky. Důraz klademe na schopnost aktivně trávit volný čas, zejména se věnujeme kompetencím komunikativním, sociálním a pracovním. Snažíme se rozvíjet v dětech schopnost spolupracovat a respektovat druhého. V rámci docházky do školní družiny žáci navštěvují i kroužky zájmové činnosti.
Prostředí ŠD respektuje estetická kritéria, na výzdobě se účastní i žáci ŠD, výzdoba je obměňována, poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí.
Prostředí ŠD je bezpečné, odpovídající hygienickým normám, děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.

Veškerá činnost školní družiny probíhá ve dvou budovách v areálu školy, převážně v menší budově, v tzv. „pavilonku“. Je zde třída ŠD, další učebny ve kterých ŠD pracuje a tělocvična. Podle prováděné činnosti využívá ŠD i některé prostory v hlavní budově. K areálu školy patří hřiště a velká zahrada.
Obědy žáků jsou zajištěny ve školní jídelně sousedící školy.
Vybavení školní družiny je na standardní úrovni, žáci mají k dispozici jednak hry, hračky, stavebnice, výtvarný materiál i didaktický materiál. K dispozici jsou také časopisy, knihy a literatura, vychovatelé si je mohou zapůjčit i ve školní knihovně. Nábytek odpovídá ergonomickým požadavkům žáků i potřebám uskladnění pomůcek. Inventář školní družiny je pravidelně obnovován.

Za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena úplata.
Činnost ŠD se v době všech prázdnin přerušuje.

Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky Bc. Heleny Dastychové – po domluvě

1. oddělení
vychovatelka: Helena Dastychová
umístění skupiny: levá strana pavilonu

2. oddělení
vychovatelka: Martina Pelcová
umístění skupiny: levá strana pavilonu

3. oddělení
vychovatelka: Dana Kunešová
umístění skupiny: levá strana pavilonu

4. oddělení
vychovatelka: Šárka Pávová
umístění skupiny: levá strana pavilonu

5. oddělení
vychovatelka: Helena Pávová
umístění skupiny: pravá strana pavilonu

6. oddělení
vychovatelka: Štěpánka Zimová
umístění skupiny: pravá strana pavilonu

Výrobky žáků školní družiny pro školní vánoční trhy