Naše škola v číslech – školní rok 2016/2017

135 – žáků má naše škola v současné době

3 – žáci plní u nás povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání

1 – žák školy se vzdělává režimu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

50 – žáků navštěvuje školní družinu

6 – tolik oddělení má naše školní družina

 1 – máme také jedno oddělení ranní družiny

131 – všichni žáci mají diagnostikovanou nějakou formu zdravotního postižení

16 – ve škole pracuje i 16 asistentek pedagogů

48 – žáků se vzdělává podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální

79 – žáků školy pracuje navíc podle individuálních vzdělávacích plánů

3 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ naše škola obdržela

12 – z 12 vycházejících žáků pokračuje od září 2016 ve střením vzdělávání

38 – žáků navštěvuje kroužek sborového zpěvu

3 – v naší škole jsou 3 specializované třídy pro autistické žáky

4 – v naší škole jsou i 4 třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

14 – žáků školy má diagnostikovanou poruchu autistického spektra

21 – žáků s postižením více vadami navštěvuje naši školu

4 – podle tolika vzdělávacích programů naše žáky v současnosti učíme

5 – let jsou našimi partnerskými školami MŠ a ZŠ sv. Augustina a ZŠ Tábor

25 – učitelů, speciálních pedagogů vzdělává ve škole naše žáky

12 – let, každé pondělí od 16 hodin se setkáváme s bývalými žáky školy

Žáky přijímáme do všech ročníků i v průběhu celého roku.

 • V naší základní škole plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností mají školskými poradenskými zařízeními stanovena podpůrná opatření  3. –  5. stupně.Jde o děti s různým stupněm mentálního postižení, vadami řeči, souběžnými postiženími více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení a chování.

   

  Žáky vyučujeme podle těchto školních vzdělávacích programů:

  • Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013

  – zpracovaný podle RVP ZV (verze 2016)

  – výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

   

  • Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007 – dobíhající vzdělávací program

  – zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP (verze 2005)

  – výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem

   

  • Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010

  – zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

  – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

   

  • Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010

  – zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

  – výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

   

  Někteří žáci vzdělávající se podle výše uvedených vzdělávacích programů navíc pracují i podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

  • ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků, 4 – 6 žáků)
  • ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické děti
  • několik žáků s autismem úspěšně integrujeme v kolektivech ostatních tříd školy

   

   

  Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov, v klidném prostředí. Školní družina s kapacitou 50 žáků funguje ráno od 7:00 a odpoledne do 17:00 hodin.

  MHD je škola velmi dobře dostupná z různých oblastí Prahy a jejího okolí, dá se před ní bez problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a okolí.

   

  Dostupnost do školy MHD:

  • směr z metra Kačerov: bus 114 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
  • směr z Nuslí, z metra Budějovická: bus 193 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
  • směr z Kunratic: bus 114 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
  • směr z Jesenice: bus 332 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
  • směr z Novodvorské: bus 106 – vystoupit na zastávce Zálesí
  • směr z Braníka a z Prahy 5: bus 196 – vystoupit na zastávce Zálesí
  • směr z Lhotky a Modřan: bus 139 – vystoupit na zastávce Zálesí
  • směr z Libuše: bus 215 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
  • směr z Písnice: bus 113 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
  • směr ze Spořilova: bus 106 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice
  • směr z Vršovic, z Prahy 2 a 3: bus 139 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice

   

  Naše škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání.  Jde nám zejména o to, aby si žáci osvojili klíčové pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence. K tomu jsou určeny veškeré každodenní činnosti školy, tedy nejen vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí.

   

  Péče o žáky školy:

  spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (SPC,  PPP,nemocniční školy , psychologové, lékaři) – pomáháme rodičům zajistit odborná vyšetření

  • spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence

  ve škole pracuje kolektiv zkušených asistentek pedagoga

  • klademe důraz na individuální výuku – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání výukových počítačových programů, počítačové vybavení je žákům k dispozici i během odpoledních hodin, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. i  formou individuálních hodin a individuální logopedické péče
  • výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění

  chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě, jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání

  • prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů

  jednou z našich priorit je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů, v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností,

  • pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je benefiční koncert, školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce, ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou IMPULS vyjíždějí naši žáci na sportovní pobyty a výlety
  • škola obdržela mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools) – více v sekci dokumenty – výroční zprávy,
  • na výuku environmentálního vzdělávání klademe velký důraz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Milan Záruba
ředitel školy