Naše škola v číslech – školní rok 2015/2016

135 – žáků má naše škola v současné době
50 – žáků navštěvuje školní družinu
135 – všichni žáci mají diagnostikovanou nějakou formu zdravotního postižení
15 – ve škole pracuje i 15 asistentek pedagogů
40 – žáků má diagnostikované těžké zdravotní postižení
3 – mezinárodní ocenění „Ekoškola“ jsme získali v červnu 2015
13 – ze 14 vycházejících žáků pokračuje od září 2015 ve středním vzdělávání
35 – žáků navštěvuje kroužek sborového zpěvu
3 – v naší škole jsou 3 specializované třídy pro autistické žáky
43 – žáků školy pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů
19 – žáků školy má diagnostikovanou poruchu autistického spektra
4 – podle tolika vzdělávacích programů naše žáky v současnosti učíme
3 – v naší škole jsou i 3 třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
4 – roky jsou našimi partnerskými školami MŠ a ZŠ sv. Augustina a ZŠ Tábor
22 – učitelů, speciálních pedagogů vzdělává ve škole naše žáky
11 – let, každé pondělí od 16 hodin se setkáváme s bývalými žáky školy
6 – tolik oddělení má naše školní družina

Žáky přijímáme do všech ročníků i v průběhu celého roku.

V naší základní škole plní povinnou školní docházku žáci se zdravotním postižením, převážně děti s různým stupněm mentálního postižení, vadami řeči, souběžnými postiženími více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení a chování.

Žáky vyučujeme, v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, podle těchto školních vzdělávacích programů:

Školní vzdělávací program základní školy praktické, č.j.: 68/2007
– zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP (verze 2005)
– výuka žáků s lehkým mentálním postižením, žáků souběžným postižením více vadami, autismem
Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010
– zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)
– výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem
Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010
– zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)
– výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem
Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 280/2013
– zpracovaný podle RVP ZV (verze 2007)
– výuka žáků s jiným zdravotním postižením než je mentální – žáků s vývojovými poruchami učení a chování, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem<

Někteří žáci vzdělávající se podle výše uvedených vzdělávacích programů navíc pracují i podle IVP – individuálních vzdělávacích plánů.

 • ve všech třídách školy je nižší počet žáků (6 – 14 žáků)
 • ve škole fungují i speciální třídy se strukturovanou výukou pro autistické děti (4 – 6 žáků)
 • několik žáků s autismem úspěšně integrujeme v kolektivech ostatních tříd školy
 • nabízíme několik bezplatných zájmových kroužků a mimoškolních aktivit
 • každé pondělí odpoledne se ve škole setkávají bývalí žáci školy, aby si společně vyměňovali své zkušenosti, zopakovali vědomosti, vycházející žáci se tak lépe připraví k přechodu na střední vzdělávání

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se asi 5 minut jízdy autobusem od stanice metra Kačerov, v klidném prostředí.

Školní družina s kapacitou 50 žáků funguje ráno od 7:00 a odpoledne do 17:00 hodin.

MHD je škola velmi dobře dostupná z různých oblastí Prahy a jejího okolí, dá se před ní bez problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a okolí.

Dostupnost do školy MHD:

 • směr z Kačerova: bus 114 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Nuslí a Budějovické: bus 193 – vystoupit na zastávce Klárův ústav
 • směr z Kunratic: bus 114 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Jesenice: bus 332 – vystoupit na zastávce Ústav mateřství
 • směr z Novodvorské: bus 106 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Braníka a z Prahy 5: bus 196 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Lhotky a Modřan: bus 139 – vystoupit na zastávce Zálesí
 • směr z Libuše: bus 215 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr z Písnice: bus 113 – vystoupit na zastávce Sídliště Krč
 • směr ze Spořilova: bus 106 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice
 • směr z Vršovic, z Prahy 2 a 3: bus 139 – vystoupit na zastávce Thomayerova nemocnice

Péče o žáky školy:

  Naše škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání. Jde nám zejména o to, aby si žáci osvojili klíčové pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence. K tomu jsou určeny veškeré každodenní činnosti školy, tedy nejen vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí.
 • spolupracujeme se státními i obecními orgány, spolupracujeme s řadou poradenských pracovišť (PPP, SPC, psychologové, lékaři) – pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • spolupracujeme při zajištění pedagogické asistence
  ve škole pracuje kolektiv zkušených asistentek pedagoga
 • klademe důraz na individuální výuku – vypracováváme žákům individuální vzdělávací plány v rámci výuky téměř všech předmětů podporujeme využívání výukových počítačových programů, počítačové vybavení je žákům k dispozici i během odpoledních hodin, nadstandardní péči o žáky zajišťujeme mj. i formou individuálních hodin a individuální logopedické péče
 • výchovný poradce v rámci kariérního poradenství pomáhá při výběru povolání a dalšího profesního uplatnění – chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, teoretické vědomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě, jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je téměř 100% úspěšnost příjímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory a praktické školy a samozřejmě úspěšné dokončení tohoto vzdělávání
 • prioritou školy je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů
  jednou z našich priorit je fungující program primární prevence sociálně patologických jevů, v rámci preventivních aktivit nám jde o to, aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností
 • pořádáme pravidelné celoškolní akce jako je benefiční koncert, školní akademie, pěvecké soutěže, recitační soutěž, čarodějnice, maškarní ples, během školního roku navštěvujeme kulturní a sportovní akce, ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou IMPULS vyjíždějí naši žáci na sportovní pobyty a výlety
 • škola obdržela mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools) – více na stránce EVVO

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Milan Záruba
ředitel školy