Projekt celoživotního vzdělávání

One World, Many Voices – Project Form 2015 – AmCham Czech Republic

Lifelong education of graduate students – handicapped adults  (mainly citizens of Prague 4 district)

Projekt celoživotního vzdělávání:
Využívání informačních technologií dospělými zdravotně postiženými lidmi, většinou absolventy školy, nyní převážně občany Prahy 4 a také současnými žáky školy

Každé pondělí odpoledne od 16:00 do 18:00 se pod vedením dvou pedagogů v naší škole setkává skupina cca 15 většinou bývalých žáků školy – dospělých lidí s různým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem.

Naší snahou je už 12 let touto nabídkou celoživotního vzdělávání alespoň částečně smysluplně naplňovat jejich volný čas a zvyšovat tak kvalitu jejich života.

Pedagogové školy jim ve svém volném čase nabízejí bezplatně aktivity odpovídající jejich možnostem – zdravotně postižení si mj. opakují si vědomosti, dovednosti a návyky, které získali během plnění povinné základní devítileté docházky a středního vzdělávání. Těchto setkání se účastní i někteří žáci 8. a 9. ročníků naší školy. Jsou pak lépe sociálně, psychicky i znalostně připraveni na přechod k střednímu vzdělávání.

Jednoznačnou poptávkou těchto dospělých zdravotně postižených lidí je, orientovat se ve stále se měnícím světě informačních technologií.

Náš aktuální projekt využívání informačních technologií dospělými zdravotně postiženými lidmi začíná 1.2.2016, potrvá do konce roku. Má za úkol seznámit a naučit používat k osobnímu rozvoji dotykové počítače – tablety. Ty jsou svým ovládáním vhodné pro lidi, kteří mají problémy s jemnou i hrubou motorikou a v některých případech vzhledem k jejich finančním možnostem nepřístupné.

Díky zapojení do projektu získala příspěvková organizace Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, kterou zřizuje hlavní město Praha, od společnosti AmCham Czech Republik částku za kterou jsme zakoupili 6 iPadů a propojili obě budovy školy wi-fi signálem.

Zakoupená technika má celodenní využití, zároveň totiž slouží i v dopoledních hodinách při výuce žáků plnící ve škole povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem se našich setkávání účastnit obdržíte další informace na telefonním čísle 241 710 781 – Mgr. M. Záruba.