Třídy autistických žáků

Výuka žáků s PAS v naší škole

 • Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje celkem 22 autistických žáků, tedy necelých 20% všech žáků školy.  
  • ve školním roce 2007/2008 byla ve škole zřízena první specializovaná třída pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)
  • ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli druhou specializovanou třídu pro žáky s PAS
  • ve školním roce 2014/2015 jsme otevřeli třetí specializovanou třídu pro žáky s PAS

   

  • výuka většiny žáků v těchto specializovaných třídách probíhá podle:

  Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č.j.: 227/2010,

  který je zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem

  někteří  žáci se vzdělávají podle dobíhajícího:

  Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007,

  pracovaného  podle přílohy RVP ZV LMP – dobíhající program

   

  • většina autistických žáků pracuje navíc s podporou asistenta pedagoga a podle individuálně vzdělávacích plánů

   

  • vzdělávání autistických žáků v naší škole vychází z metodiky strukturovaného učení,

  principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra,

  jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace,

  tuto metodiku lze aplikovat, pokud je to nutné, u téměř každého žáka s PAS, protože mu dává přehled o prostoru, v němž se ve škole pohybuje,

  samostatnou kapitolou naší práce je pak vhodná motivace žáků s PAS,

  nejdůležitější na celé přípravě výuky a úkolů pro děti s poruchou autistického spektra je vymyslet, co možná nejjednodušší řád a uvědomit si, že vše má mít své místo,

  plánovanou činnost je třeba rozdělit do posloupných kroků, ty ve svém sledu dovedou dítě až k cíli

   

  • pokud se žáci s PAS nevzdělávají ve specializované třídě pro děti s PAS – jedná se o 5 žáků, jsou tyto děti integrovány v třídních kolektivech ostatních tříd školy, v nichž neprobíhá výuka podle metodiky strukturovaného učení,

  výuka těchto žáků s PAS probíhá už víceméně tradičně, s aplikováním některých prvků strukturovaného učení a podle:

              Školního vzdělávacího programu  základní školy, č.j.: 280/2013 – zpracovaného podle RVP ZV (verze 2016)

  Školní vzdělávacího programu základní školy speciální I, č.j.: 227/2010,

  Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007 – dobíhající program

   

  • Prostřednictvím jiného způsobu plnění školní docházky, formou individuálního vzdělávání, plní v naší školy svou povinnou školní docházku další dva žáci školy s PAS.